Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Gastrokirurgit ry, Finlands Gastrokirurger rf. kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää nimeä: Finnish Digestive Surgeons. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää gastroenterologisen kirurgian toimintaa ja tutkimusta ja toimia tämän erikoisalan kirurgien edunvalvontajärjestönä sekä hoitaa ja pitää yllä alan toimintaan liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jatko- ja täydennyskoulutusta, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja gastroenterologisen kirurgian alalta, levittää alansa tietoutta, myöntää apurahoja alan tutkijoille sekä suorittaa varojen hankintaa lahjoitusten ja testamenttien tuella.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä laillistettu lääkäri, joka on perehtynyt gastroenterologiseen kirurgiaan tai on muutoin kiinnostunut yhdistyksen tavoitteista. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä. Kannattajäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Päätöksen on oltava yksimielinen. Kunniajäseneksi yhdistys voi vuosikokouksessaan hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilöitä, jotka toiminnallaan ovat erityisesti edistäneet yhdistyksen tarkoituksia.

4 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on kirjallisesta huomautuksesta huolimatta jättänyt jäsenmaksun yhdistykselle suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos hän toiminnallaan estää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

5 §

Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 §

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja sihteeri sekä 5-6 varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varainhoitajan.
Hallituksessa tulee olla edustus gastroenterologisen kirurgian eri osa-alueilta huomioiden myös alueellinen edustus.

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita korkeintaan kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.

8 §

Hallituksen tehtävänä on:
- edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita
- hoitaa yhdistyksen taloutta
- toimittaa yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta tilintarkastajille yhdistyksen tilien tarkistamista varten
- esittää vuosikokoukselle edellisen toimikauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi vuodeksi

9 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on 01.09. - 31.08. Tilintarkastajien tulee ennen vuosikokousta tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto sekä antaa niistä hallitukselle kirjallinen kertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallituksen päätöksellä yhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai vuosikokous voidaan järjestää kokonaan etäyhteyksin. Hallitus ilmoittaa tästä kokouskutsussa ja antaa ohjeet osallistumisesta. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisesti kullekin jäsenelle, jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta
- tilintarkastuskertomus ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
- jäsenmaksun suuruus
- toiminta- ja taloussuunnitelma kuluvaksi toimikaudeksi
- hallituksen puheenjohtajan, sihteerin sekä viiden - kuuden varsinaisen jäsenen ja kolmen varajäsenen vaali
- valitaan tilintarkastajayhteisö tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 §

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tarpeelliseksi katsomassaan asiassa. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten vaatii. Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen jäsenen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsitteleväksi haluama asia on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ennen kokouskutsun lähettämistä.

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai varainhoitaja.

13 §

Sisäistä toimintaansa varten yhdistys voi perustaa epäitsenäisiä rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden jäsenyys on yhdistyksen jäsenille vapaaehtoinen. Alaosastojen tulee alistaa sääntönsä yhdistyksen hallituksen vahvistettaviksi ja säännöissä tulee olla määrättynä, että

1) alaosasto on Suomen Gastrokirurgit ry.:n alaosasto ja toimii yhdistyksen hallituksen alaisuudessa,

2) alaosaston jäsenenä voi olla vain yhdistyksen jäsen,

3) alaosaston on vuosittain lähetettävä yhdistyksen hallitukselle ilmoitus puheenjohtajastaan, sihteeristään ja hallituksestaan,

4) alaosaston on toimitettava yhdistyksen hallitukselle vuosikertomuksensa.

 

14 §

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Jos edellä mainittuja asioita koskeva päätös on yksimielinen, se voidaan tehdä yhdessä kokouksessa. Ellei päätös ole yksimielinen, on asia käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa ja hyväksyttävä vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.